Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3  Світловодськoї  міської  ради Кіровоградської області належить  до  власності територіальної громади м.Світловодська і є правонаступником спеціалізованого  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням  іноземних мов.

                                      Юридична адреса спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

                                     Світловодської міської ради Кіровоградської області:

                                                    27501 Кіровоградська область,
                                                    м.Світловодськ,
                                                    вул.Леніна, 33
                                                    тел. 2-42-23, 2-42-51, 2-77-56

   Спеціалізована загальноосвітня школа працює за навчальними планами, які розроблені  на основі базових  навчальних планів Міністерства освіти і науки України та затверджені управлінням освіти Світловодського міськвиконкому.
   Поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять у навчальному закладі широко застосовуються інноваційні
технології.
   Поглиблення підготовки учнів із профілюючих предметів досягається шляхом вивчення спецкурсів, факультативів за відповідними програмами занять у гуртках, клубах, студіях, поділом класу на групи при проведенні семінарських, лабораторних і  практичних занять.
   Спеціалізована загальноосвітня школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
   Мережа класів формується на підставі нормативів наповнюваності,які встановлюються Міністерством освіти і науки.
   Прийом учнів до школи, крім класів з поглибленим вивченням окремих предметів, здійснюється без будь-яких перевірочних іспитів.
   Формування класів з поглибленим вивченням предметів здійснюється на основі тестування та у відповідності з бажанням учнів  та їх  батьків.

   Зарахування учнів до школи здійснюється на початку навчального  року наказом директора на основі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.
                                                 
   За наявності у класі кількості учнів, яка відповідає нормативам, встановленим Міністерством освіти і науки під час проведення занять з предметів англійської мови, що вивчаються поглиблено, здійснюється поділ класів на групи.
   Навчальний рік починається з першого вересня і закінчується не пізніше 1-го липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються за наявністю акта, що підтверджує підготовку школи до занять у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм, але не може бути менше 175 робочих днів у 1-4-х класах та 190 робочих днів у 5-11-х класах.

   Структура навчального року складається з двох семестрів та осінніх, зимових і весняних канікул. Режим роботи встановлюється  у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом за погодженням з міським управлінням освіти.

   Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити 30 календарних днів.«Тривалість уроків у загальноосвітній школі  відповідає нормам, визначеним міністерством. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти та відповідними наглядовими службами»

   Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який узгоджується з профспілковим комітетом школи та затверджується директором школи. Кількість уроків не повинна перевищувати тижневе навантаження на учнів, що передбачено навчальним планом.

   Крім різних форм обов»язкових навчальних занять проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів, обдарувань.

   Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог, їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначається вчителем. В 1-му класі домашні завдання  не задаються.

   Визначення рівня досягнень учнів здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання у 1-му класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні.

   «Порядок переведення і випуск учнів загальноосвітньої школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів /вихованців загальноосвітньої школи системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом профільного міністерства);

   Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається документ про освіту:
        - по закінченню початкової школи – табель успішності;
        - по закінченню основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
        - по закінченню старшої школи – атестат про повну загальну середню освіту.
   «Нагородження учнів 1-8 і 10(11) класів похвальним листом «За високі досягнення у навчанні" та 9-х І 11-х (12-х) класів грамотою »За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» здійснюється у відповідності з Положенням, що затверджено профільним міністерством, Нагородження золотою медаллю "За особливі успіхи у навчанні», або срібною  медаллю "За успіхи у навчанні" здійснюється згідно Положеннями, що затверджені наказом профільного міністерства. За відмінні успіхи в навчанні випускники 9-х класів школи одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.»
 
   Учні спеціалізованої загальноосвітньої школи зобов”язані:
-  оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти, підвищувати загальний культурний рівень;
-    дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;
-    брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
-    бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
-    дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
-    дотримуватися правил особистої гігієни.

Учні школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх заміняють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров”я.

Батьки учнів та особи, які їх замінюють мають право:
-    обирати і бути обраними до батьківських  комітетів  спеціалізованої загальноосвітньої школи;
-    звертатися до органів управління освітою і ради школи з питань навчання  та  виховання дітей;
-    приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності школи;
-    брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази.

Батьки учнів та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов”язані:
-    забезпечувати умови для здобуття дитиною повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;                                                 
-    постійно дбати про фізичне здоров”я, психічний стан дітей, створюючи належні умови для розвитку їх природних здібностей;
-    поважати гідність дитини, виховуючи працелюбність, почуття доброти, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім”ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
-    виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов”язків, передбачених законодавством, школа може порушувати    клопотання про відповідальність таких осіб, зокрема щодо позбавлення  їх батьківських прав.